Brak numeru PESEL a świadczenia finansowane z NFZ.

W celu wyjaśnienia NFZ wystosował następujący

„Szanowni Państwo

W związku z coraz częstszymi przypadkami odmowy udzielenia świadczeń osobom, które nie posiadają nadanego numeru PESEL  oraz problemami związanymi z rozliczeniem świadczeń w zakresie lekarza, pielęgniarki i położnej POZ dla cudzoziemca mającego prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej  bez nadanego numeru PESEL, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w  Krakowie uprzejmie informuje, iż powyższe problemy wynikają z niedostosowania  systemów informatycznych. Obecnie po stronie świadczeniodawców możliwy jest poprawny import deklaracji nie zawierających nr PESEL świadczeniobiorców sprawozdanych na podstawie poświadczenia UE jak i umów dobrowolnych. Odpowiednie zmiany uwzględnione zostały także w weryfikacji 1006 (Deklaracja odrzucona – PESEL zerowy) – deklaracje z poświadczeniem/umową dobrowolną nie będą odrzucane z tym kodem błędu. Podczas importu wprowadzona została także dodatkowa walidacja na poprawność numeru poświadczenia – wymagana zgodność numeru z wzorem: OW/EEE/RR/NNNNN. W pozostałych przypadkach w których cudzoziemcy mają prawo do świadczeń a nie mają nadanego nr PESEL trwają prace w celu rozszerzenia możliwości sprawozdawczych dla świadczeniodawców. Do czasu wprowadzenia  powyższych zmian, udzielone świadczenia należy rozliczać, jak dla osób spoza listy świadczeniobiorców.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581) świadczeniobiorca ubezpieczony ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość okazując m.in. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymację szkolną w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż. lub zgodnie z art. 188 ust. 4 pkt. 9 ww. ustawy – inny dokument w przypadku osób nie  posiadających numeru PESEL (np. Karta Polaka, karta EKUZ, Karta Pobytu).

Ponadto informujemy, że zapalenie tzw. „czerwonego światła” w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), oznacza jedynie brak potwierdzenia przez NFZ prawa do świadczeń, a nie brak prawa do świadczeń opieki zdrowotnej pacjenta. W takiej sytuacji pacjent, bez względu na to czy ma nadany numer PESEL czy też nie może, zgodnie ze znowelizowanym art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, potwierdzić u świadczeniodawcy swoje prawo do świadczeń za pomocą dokumentów papierowych (np. druk ZUS RMUA, ZUS ZUA, a w przypadku członków rodziny ZUS ZCNA) albo złożyć stosowne oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W myśl art. 50 ust. 15 ustawy Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, która uzyskała to świadczenie, jeżeli w dniu udzielenia tego świadczenia pacjentowi zostało potwierdzone prawo do świadczeń  zgodnie z art.50 ust.3 ustawy albo świadczeniobiorca przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w art.50 ust.6 ustawy – o ile świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą.

Osoby  ubezpieczone, nieposiadające numeru PESEL, mogą również otrzymać receptę na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne podlegające refundacji. Zgodnie z §3.1.1.g rozporządzenia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2014.319 t.j. z późn. zm.) w takim przypadku na recepcie, zamiast numeru PESEL należy wpisać: „numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (…), a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – numer Karty Polaka.” Pozostałe dane na recepcie uzupełnia się analogicznie jak dla osób ubezpieczonych posiadających numer PESEL. Realizacja takich recept może nastąpić w każdej aptece, która podpisała z Funduszem umowę na realizację recept refundowanych.

 

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Małopolskiego OW NFZ w Krakowie”

Możliwość komentowania jest wyłączona.